Un indi petit
un indi petit
Nagawikà
Nagawikà
anava cantant tot caminant,
Nagawikà, Nagawikà.

Quan jo seré gran
Nagawikà, Nagawikà.
Tindré el meu arc i el meu buirac.
Nagawikà, Nagawikà.

Sobre el meu cavall
Nagawikà, Nagawikà.
seré més ràpid que el gran vent.
Nagawikà, Nagawikà.

Amb la fletxa i l’arc
Nagawikà, Nagawikà.
faré la caça del bisó.
Nagawikà, Nagawikà.

Al voltant del foc
Nagawikà, Nagawikà.
jo dansaré tota la nit.
Nagawikà, Nagawikà.

Un indi petit
Nagawikà, Nagawikà.
un indi petit
Nagawikà, Nagawikà.
anava cantant tot caminant,
Nagawikà, Nagawikà.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /