És el poble de Gavarda
un poble molt ditxós,
allà per advocat tenen
a sant Antoni el gloriós.
El sant fa milacres,
el prodigi és d’ell,
tot el que mor jove
mai es farà vell

Un pescador molt devot
a mal hora anà a pescar,
li se girà la barqueta
i se me posa a nadar.
I l’home s’aclama
amb fervor al sant,
si no toca terra
encara està nadant

Un xiquet anava a escola
i feia l’aire molt fort.
Li va caure una rejola
i el va deixar quasi mort.
Sa mare que el veu,
se m’aclama al sant:
—Cura’m al meu xic,
i es mor a l’instant.

Un home viudo tenia
dos repelons dalt del cap
i a sant Antoni li dia
que li curara eixe mal.
L’home s’aclama
amb fervor al sant
i el deixà mes calvo
que la meua mà.

Un bou acaçava un home
prop de l’ermita del sant
i el home a Sant Antoni
demana auxili plorant.
El bou que el va vore
li tirà cornà
més gelat que un rave
allí se’l deixà.

Sant Antoni de Gavarda
no vullc demanar-te res
perquè si tot mos ho dones,
tu et quedaràs sense res

Vullc salut i terres,
de treball ni un pèl,
i p’a tu sencera
la glòria i el cel.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /