Aquesta política de privacitat té per objectiu informar l’usuari (en endavant, l’”Usuari”) de la pàgina web www.culturacatalana.com (en endavant, el “Lloc Web”) sobre la recollida i tractament de les seves dades personals.

1.- Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

La persona responsable del tractament de les seves dades és Jordi Badrenas Soler (en endavant, “Responsable”) amb NIF 39390785L i domicili social a c/concordia 143 5 2, Manresa (08242).

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la present Política de Privacitat i Protecció de Dades, l’Usuari podrà contactar amb el Responsable mitjançant el correu electrònic info@orvitdigital.com.

2.- Perquè el Responsable està legitimat per realitzar el tractament de dades?

El Responsable processa les dades personals de l’Usuari per a poder portar a terme la prestació dels serveis que aquest hagi sol·licitat a través del Lloc Web, pel que l’Usuari presta el seu consentiment mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat i les caselles facilitades corresponents.

El Responsable es pren molt seriosament la protecció de la seva privacitat i de les seves dades personals. Per tant, la seva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura, complint íntegrament amb el dispost en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que es refereix al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, “GDPR”).

3.- Quines són les finalitats del tractament de les seves dades?

La present Política de Privacitat regula l’accés i l’ús de serveis que el Responsable posa a disposició dels Usuaris interessats en els serveis i els continguts allotjats al Lloc Web.

De conformitat amb l’establert al GDPR, l’informem que les seves dades personals seran tractades amb les finalitats que es relacionen a continuació:

(i) Prestar els serveis sol·licitats per l’Usuari al Lloc Web.

(ii) Enviar Newsletters i comunicacions comercials i promocionals relacionats amb els serveis del Responsable, per correu electrònic, SMS/MMS, per carta, telèfon, o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, si així ho desitja l’usuari.

No obstant, l’Usuari podrà revocar el consentiment en cada comunicat comercial que se li fagi arribar i, en qualsevol moment, a través de notifcació a la següent adreça de correu electrònic: info@orvitdigital.com.

4.- Conservació de les dades

Les dades recollides pel Responsable es conservaran mentre es mantingui la relació contractual de prestació de serveis entre les parts, sempre que no se sol·liciti la supressió d’aquestes dades per l’Usuari.

S’informa a l’Usuari que les seves dades seran recollides únicament per als fins exposats en els paràgrafs anteriors i no seran tractats de forma incompatible amb aquests fins.

5.- Veracitat de les dades facilitades pels Usuaris

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar al Responsable qualsevol modificació de les mateixes. L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se el Responsable el dret a excloure dels serveis registrats a tots els usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de protecció de dades mitjançant l’ús d’eines de seguretat, no podent responsabilitzar el Responsable de substraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.

Qualsevol modificació o actualització de les mateixes, ha de comunicarse al Responsable a través de mitjans de comunicació disponibles en la present Política de Privacitat.

6.- Com revoco el meu consentiment i exerceixo els meus drets?

L’Usuari té dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, (iii) sol·licitar la seva eliminació, (iv) ) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (v) oposar-se al tractament de les seves dades (vi) exercir el dret a l’oblit de les seves dades i (vii) sol·licitar la seva portabilitat. A més a més tindrà dret a no ser objecte de decisions basades únicament en tractaments automatitzats.

Per exercitar aquests drets és necessari que l’Usuari acrediti la seva personalitat davant el Responsable mitjançant l’enviament d’una fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.

Els Usuaris poden exercir tots aquests drets a través dels mitjans de comunicació facilitats en la present Política de Privacitat.

Sense prejudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, els Usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l’Estat membre en el que tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que es consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en cas de no veure’s satisfet l’exercici dels seus drets. L’Autoritat de Control davant la que s’hagi presentat la reclamació informarà al reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.

7.- Seguretat i conservació de les dades.

La protecció de la privacitat i les dades personals dels seus clients i visitants és de suma importància per al Responsable. Per tant, el Responsable fa tot el que té a disposició per impedir que les seves dades s’utilitzin de forma inadequada. A les seves dades només hi pot accedir el personal autoritzat.

El Responsable manté l’adequada seguretat de protecció de dades personals d’acord amb la normativa aplicable i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que els Usuaris facilitin a través del Lloc Web, sense prejudici d’informar que les mesures de seguretat i a Internet no són inexpugnables.

El Responsable es compromet a cumplir amb el deure de secret i confidencialitat respecte a les dades personals d’acord amb la legislació aplicable.

Les dades personals proporcionades es conservaran per part del Responsable durant el temps necessari per prestar el servei.

8.- Enllaços

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web. Tingues en compte que no som responsables del tractament de dades que poden realitzar els titulars d’altres llocs web. La present Política de privacitat és vàlida exclusivament en la informació que recopilem en aquest lloc web. Li recomanem que llegeixi les polítiques de privacitat dels altres llocs web amb els que enllaça des del nostre lloc web o que visiti de qualsevol altra manera.

9.- Actualitzacions i canvis en la Política de Privacitat

Responsable es reserva el dret a introduïr modificacions en aquesta política de privacitat. Quan es produeixin aquests canvis, es comunicarà als Usuaris mitjançant avisos al Lloc Web, o mitjançant qualsevol altre procediment adequat segons les circumstàncies.